Kategorie

ProducenciReklamaRefundacja NFZ

 

 

 

 

 

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

Nasz Sklep posiada podpisaną umowę na świadczenia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. Realizujemy zlecenia / wnioski w siedzibie firmy:

„DarMed” Sklep Medyczny

ul. Jana Barona 24 H (os. Balbina)

43-100 Tychy

tel. 32 / 216 15 71

jak również drogą wysyłkową.

W związku z Zarządzeniem nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 24.12.2013 r. do realizacji zleceń drogą wysyłkową dopuszcza się wyłącznie towary będące środkami pomocniczymi, przysługującymi comiesięcznie (np. pieluchomajtki, wkładki urologiczne, pieluchy anatomiczne, cewniki, worki na mocz, sprzęt stomijny, itp.).

Aby dokonać zakupu i skorzystać z refundacji NFZ (drogą wysyłkową) prosimy o wcześniejsze zgłoszenie jednym z poniższych sposobów:

1. numer telefonu/faksu: 32 / 216 15 71  

2. adres e-mail: darmed@darmed.net.pl  

Po otrzymaniu zgłoszenia zostaną ustalone procedury dostawy i zweryfikowania dokumentów. Następnie zlecenie / wniosek od lekarza wraz z "Kartą Zaopatrzenia Comiesięcznego" należy wysłać (najlepiej listem poleconym) na nasz adres:

„DarMed” Sklep Medyczny

ul. Jana Barona 24 H

43-100 Tychy

 

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zlecenia część A i B (wystawiona przez oddział NFZ) uprawniającego do refundacji, realizator potwierdzi przyjęcie zamówienia. Zamówiony towar zostanie wysłany zgodnie z adresem przeznaczenia.

 

Prawidłowo wypełnione zlecenie posiada część A i część B.

Część A (druk zlecenia):

Lekarz wypełnia CZYTELNIE „I” część zlecenia. Ta część musi posiadać czytelne dane: pieczątkę nagłówkową przychodni lub nadruk oraz pieczątkę imienną lekarza. Wszystkie rubryki muszą zostać wypełnione czytelnie. Lekarz ma obowiązek zaznaczenia miesięcy, na które przysługuje refundowany środek. Zlecenie zostaje również podpisane przez lekarza oraz zostaje umieszczona czytelna data wystawienia zlecenia. Te dane muszą się pokrywać z danymi wpisanymi do części B zlecenia (karty zaopatrzenia).

UWAGA:

Każda poprawka na druku zlecenia musi zostać opieczętowana pieczątką imienną lekarza oraz musi zostać podpisana / zaparafowana przez lekarza.

Część B (karta comiesięcznego zaopatrzenia):

Ta część zostaje wypełniona przez oddział NFZ. Tutaj są zawarte informacje o pacjencie, tj. dane osobowe, kody zaleconych / refundowanych środków. Część B posiada termin swojej ważności.

Data zlecenia / wniosku (część A) musi się mieścić w terminie ważności części B.

 UWAGA: jeżeli pacjent ma przyznane zaopatrzenie na kilka rodzajów środków pomocniczych np. cewniki i worki na mocz oraz pieluchomajtki należy przesłać nam komplet dokumentów na każdy typ zaopatrzenia tj. 3 ZLECENIA / WNIOSKI każde osobno: jedno na cewniki, jedno na worki i jedno na pieluchomajtki. NIE MOŻNA ZREALIZOWAĆ ZAOPATRZENIA NA MIESIĄC POPRZEDNI (pomimo, że pacjent nie pobrał przysługujących środków)!!

 

W związku z wejściem w życie ustawy nr 166 poz. 1172 z dnia 14 września 2007r. rabaty nie przysługują na produkty refundowane. W związku z tym niezależnie od posiadanego rabatu w naszym sklepie internetowym, refundacja na towary wydawane na wnioski będzie liczona od cen podanych na stronie z towarem.

 

 

 

 

ZASADY ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE (UDZIELANIA REFUNDACJI)

 

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje Państwu refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Są to np. wózki inwalidzkie, różnego rodzaju protezy, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe, soczewki okularowe, obuwie ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, laski i kule, a także pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny.

 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są refundowane w różnej wysokości, jednorazowo na określony czas. Wysokość refundacji oraz okres użytkowania określają przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.. Szczegółowy wykaz przedmiotów i środków wraz z kwotami refundacji i okresami ich użytkowania znajdziecie Państwo na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl).

 

Krok pierwszy – zlecenie od lekarza

 

W przypadku, gdy lekarz zdiagnozuje u Państwa lub Państwa bliskich konieczność korzystania z określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego - wystawia na nazwisko pacjenta "Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne". W zależności od rodzaju przedmiotu bądź środka, lekarz może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania. Dla każdego rodzaju przedmiotu ortopedycznego  i  środka pomocniczego, oznaczonego odrębnym kodem, musi być wystawione odrębne zlecenie.

 Wykaz lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych do wypisywania zleceń w zależności od rodzaju przedmiotu lub środka znajduje się we wspomnianym  wyżej rozporządzeniu  Ministra Zdrowia.

 

Krok drugi – potwierdzenie zlecenia

 

Otrzymane zlecenie lekarskie musi zostać potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ, na terenie którego jesteście Państwo zarejestrowani. W przypadku, gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poza obszarem zarejestrowania chorego - w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć ten Oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres świadczeniobiorcy), z wyjątkiem świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi oraz osób przez siebie zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył. Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ niezbędny jest dowód osobisty oraz aktualny dowód ubezpieczenia. Informację o miejscach, gdzie w danym województwie potwierdzane są zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze uzyskacie Państwo w Oddziale Wojewódzkim NFZ lub znajdziecie na jego stronie internetowej.

 

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego - nie musicie Państwo każdorazowo potwierdzać zlecenia lekarskiego w NFZ przed jego realizacją. Przy tego typu cyklicznym zaopatrzeniu wydawane jest choremu tzw. Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie „Część B” – ważne maksymalnie 12 miesięcy. „Część B” otrzymacie Państwo w punktach NFZ, gdzie odbywa się rejestracja zleceń - przy pierwszym potwierdzeniu zlecenia. Dzięki takiej „Części B” nie musicie Państwo co miesiąc potwierdzać refundacji zlecenia w punktach Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Do otrzymania Zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie „Część B” potrzebne są: aktualne zlecenie „Część A” od lekarza na dany kod środka pomocniczego, dowód osobisty pacjenta i aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

 

Czas oczekiwania na potwierdzenie i realizację zlecenia

 

Refundacja i potwierdzanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze prowadzone są zwykle na bieżąco. Może jednak zdarzyć się, że dany Oddział Wojewódzki wprowadza listę oczekujących na potwierdzenie i realizację zleceń. Dzieję się tak w przypadku braku środków finansowych na pełne pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia pacjentów w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.  Oddział Funduszu tworzy wówczas listę pacjentów oczekujących na realizację zleceń, na którą wpisuje pacjentów w kolejności zgłoszenia. Pacjent otrzymuje wówczas - w miejscu, gdzie potwierdzane są zlecenia - informację o numerze zlecenia wprowadzonego do kolejki i informację o konkretnym terminie, w którym możliwa będzie realizacja zlecenia.

 

Krok trzeci – zakup przedmiotu

 

Zlecenia na wszystkie refundowane przedmioty ortopedyczne nie posiadają terminu ważności.

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

 

Mając potwierdzone do refundacji zlecenie lub zlecenie i „Część B” zlecenia (w przypadku środków pomocniczych o miesięcznym okresie użytkowania) możecie Państwo zgłosić się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi. Może to być np. sklep medyczny, apteka, zakład optyczny czy punkt protetyki słuchu. Wybór konkretnej placówki danego typu należy do Państwa – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja.

 

Po zakup przedmiotów ortopedycznych pacjent zgłasza się osobiście. Jeśli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem - może mu w tym pomóc inna osoba - przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę  lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia, z wyjątkiem świadczeniodawcy bądź pracownika świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację świadczeń – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. Po dokonaniu zakupu osoba odbierająca potwierdza podpisem odbiór właściwego zaopatrzenia - przed złożeniem podpisu warto zwrócić uwagę czy wpisana w III części zlecenia pełna nazwa wydawanego produktu jest zgodna ze zleceniem lekarza oraz opisem na opakowaniu wybranego przedmiotu.

 

 

Zasady refundacji

 

Macie Państwo prawo wyboru rodzaju i typu zaopatrzenia zgodnie z kodem zleconym przez lekarza specjalistę, spośród zróżnicowanej oferty różnych producentów. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością.

NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach Ministerstwa Zdrowia. Jeśli cena wybranego przez Państwa przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca pacjent. Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w cenie nie przekraczającej limitu cenowego określonego przez Ministra Zdrowia, spośród każdego rodzaju i kodu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego oferowanego pacjentom. Wyjątek stanowią te wyroby medyczne, które wykonywane są na indywidualne zamówienie. Cena w takich przypadkach ustalana jest przez realizatora w oparciu specyfikację wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia - refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje Państwu na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego zlecenia. Dlatego warto uważnie dokonywać zakupu zaopatrzenia - by wybrany produkt był zgodny ze zleceniem lekarza, spełniał Państwa oczekiwania i funkcje zdrowotne przez cały okres użytkowania.

 

Czy jeśli pacjent sam zakupi sprzęt może liczyć na zwrot kosztów przez NFZ?

 

Nie. Jedyną podstawą refundacji – zgodnie z przepisami - jest zlecenie wystawione przez lekarza, potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ. Zlecenie jest rodzajem czeku wystawionego Pacjentowi, na podstawie którego otrzymuje on zaopatrzenie, za który punkt realizujący zaopatrzenie rozlicza się z NFZ. Jeśli cena sprzętu przekracza limit określony w przepisach - Pacjent  dopłaca jedynie różnicę.

Obowiązujące przepisy nie pozwalają natomiast na zwrot pacjentowi kosztów, poniesionych przy zakupie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego dokonanym poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie przedłożonego przez pacjenta Oddziałowi NFZ rachunku czy faktury.

 

 

Naprawy sprzętu

 

Zgodnie z ministerialnymi przepisami część przedmiotów ortopedycznych z wykazu przedmiotów refundowanych podlega naprawie (np. wózek inwalidzki, aparaty ortopedyczne, protezy kończyn). Podstawą do naprawy jest zlecenie (wypisane przez uprawnionego lekarza) na wykonanie naprawy przedmiotu ortopedycznego, które następnie potwierdzicie Państwo w Oddziale Wojewódzkim NFZ. Realizacja napraw odbywa się z reguły w placówce w której pacjent dokonał zakupu przedmiotu ortopedycznego. Naprawy nie dotyczą środków pomocniczych.

 

Zasady przedterminowego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

 

Zdarzają się sytuacje, że dany przedmiot ortopedyczny w wyniku zmian w stanie zdrowia u chorego przestaje spełniać swoją funkcję. Przypadki takie mogą dotyczyć np. dzieci, które ze względu na rozwój fizyczny nie mogą dalej posługiwać się danym przedmiotem ortopedycznym, gdyż wyczerpały się możliwości regulacji, jak również osób dorosłych, u których nastąpiły takie zmiany w stanie zdrowia, które uniemożliwiają korzystanie z dotychczasowego zaopatrzenia.

W opisanych sytuacjach możecie Państwo starać się o skrócenie okresu użytkowania. Zlecenie na przedterminowe zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny, musi być wystawione przez lekarza i zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne. Takie wnioski są potwierdzane przez Oddział NFZ – może się zdarzyć, że w razie niejasności co do zasadności wniosku będzie on dodatkowo weryfikowany przez Oddział Funduszu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NFZ, zlecenie jest potwierdzane do refundacji.

Przedterminowe zaopatrzenie nie przysługuje w odniesieniu do środków pomocniczych.

 

Podstawy prawne:

 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2013 poz. 1565) 

2. Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013r.

 

Koszyk  

(pusty)

Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktów

Promocje

Aktualnie brak promocji

Najczęściej kupowane

  • KANIULA, WENFLON KD-FIX ROZM. G-14 - G-22
  • IGŁA DO NAKŁUĆ LĘDŹWIOWYCH KF-FINE ROZM. 0,4 - 1,3
KANIULA, WENFLON ROZM. G-14 - G-22
Kaniula (wenflon) do wlewów dożylnych....
IGŁA DO NAKŁUĆ LĘDŹWIOWYCH ROZM. 0,4 - 1,3
Igła do nakłuć lędźwiowych w rozmiarach...
WATA BAWEŁNIANA 500g
Wata bawełniana - wykonana w 100% z czystych,...
LUSTERKO LARYNGOLOGICZNE
Lusterko laryngologiczne dostępne o śrenicy:...
Wkłady workowe jednorazowe FLOVAC, poj. 2L
Wkład jednorazowy FLOVAC 2L

Wszystkie najpopularniejsze